Regulamin
Active life Inv., s.r.o.
(dalej tylko „Warunki“)

Artykuł 1

Wstępne postanowienia

1.1. Warunki ustanawiają prawa i obowiązki między firmą Active life Inv., s.r.o., z siedzibą na ul.Plynárenská 1, 82109 Bratislava, IČO (NIP): 51 006 766 (dalej tylko „Sprzedający“) a osobą fizyczną lub osobą prawną, która za pośrednictwem strony internetowej http://www.zerex.pl (dalej tylko „Strony") lub telefonicznie kupuje oferowany towar (dalej tylko „Kupujący“). Dla celów niniejszych warunków handlowych poprzez towar rozumie się produkty oferowane na sprzedaż, publikowane na Stronie przez Sprzedającego.

1.2. Stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który nie jest konsumentem (§ 2 art. 1 lit. A) ustawy nr. 250/2007 KP o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami), art. 6, 7 i 8 nie mają zastosowania. Stosunki prawne między stronami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie mają zastosowania,ustanowione są poprzez przepisy ustawy nr. 513/1991 Kodeksu Spółek Handlowych, z późniejszymi zmianami.

Artykuł 2

Złożenie zamówienia

2.1 Propozycję zawarcia umowy (zlecenia) Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy za pomocą formularza elektronicznego, który umieszczony jest na stronie. Kupujący w zamówieniu oznacza ilość i rodzaj towaru wraz ze sposobem dostawy. Kupujący zobowiązany jest podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail.Klikając na "wyślij zamówienie" Kupujący wysyła zamówienie Sprzedającemu. Złożenie zamówienia jest również możliwe przez telefon pod numerem 0048800012080 (PL). Do zawarcia umowy zakupu wystarczy realna dostawa towaru do Kupującego.

2.2 Sprzedający jest zobowiązany wysłać Kupującemu potwierdzenie zamówienia, za pomocą wiadomości tekstowej na numer telefonu podany w formularzu zamówienia, w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy Kupujący otrzyma potwierdzenie o przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego.

2.3 Aż do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia Kupującego, Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia.

2.4 Od momentu publikacji produktów na stronie internetowej, Sprzedający jest związany warunkami sprzedaży.

2.5 Jakąkolwiek dalszą komunikację elektroniczną odnośnie praw i obowiązków stron wynikających z umowy, Kupujący zobowiązany jest do przesłania Sprzedawcy na adres e-mail [email protected]

Artykuł 3

Cena zakupu i koszty dostawy

3.1 Strony zgadzają się, że Kupujący nabywa towar od Sprzedającego w cenie, która widnieje w czasie złożenia zamówienia Sprzedającemu na stronie internetowej.

3.2 O ile nie oznaczono inaczej, ceny nie zawierają kosztów przesyłki i dostawy.

3.3 Umowa sprzedaży kończy się wraz z odebraniem towaru. Cena zakupu i koszty związane z dostawą towarów są pokrywane w momencie dostawy towaru do Kupującego, jeżeli warunki nie stanowią inaczej.

3.4 Faktura, służąca równocześnie jako dowód dostawy oraz dowód zakupu, zostanie dostarczona Kupującemu razem z przesyłką towaru.

3.5 Płatności za pomocą poczty uznaje się za spełnione dopiero po ich dostarczeniu.

Artykuł 4

Dostawa towaru

4.1 Miejsce przeznaczenia (dalej dostawy) zostało określone w formularzu przez Kupującego. Dostawę do miejsca przeznaczenia przewidzianego w zleceniu przez Kupującego zapewnia Sprzedający. Jeżeli Kupujący zaznaczy w formularzu zamówienia miejsce dostawy poza Republiką Słowackią, Sprzedający na wniosek Kupującego organizuje dostawę kurierską, która dostarczy zamówiony towar na miejsce dostawy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że bierze na siebie odpowiedzialność dotrzymania warunków dostawy zamówionego towaru do miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawodawstwem danego kraju.

4.2 Sprzedający przyjmuje zamówienia codziennie i przygotowuje je do wysyłki każdego dnia do godziny 15:00. Towar jest wysyłany w każdy dzień roboczy, przy czym termin dostawy wynosi zwykle 5 dni roboczych. Czas dostawy zostanie przedłużony, zwłaszcza w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w związku z niedotrzymaniem terminu dostawy przez Sprzedającego.

4.3 O wysłaniu towaru Sprzedający informuje Kupującego za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany w zamówieniu złożonym przez Kupującego.

4.4 Kupujący jest zobowiązany do właściwego oraz terminowego odbioru towaru. Przy odbiorze towaru, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania, taśmy, lub plomby i w przypadku uszkodzenia towaru, taśmy lub plomby należy niezwłocznie powiadomić kuriera lub inną osobę dostarczającą przesyłkę. Przy odbiorze przesyłki Kupujący musi również sprawdzić, czy zawartość opakowania i ilość odpowiada jego zamówieniu lub czy produkt nie zawiera widocznych wad. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem lub jeżeli istnieją oczywiste wady towaru, Kupujący jest zobowiązany odnotować ten fakt na piśmie, na dokumencie potwierdzenia dostawy.

4.5 Jeżeli uszkodzenie lub częściowa niezgodność towaru nie była widoczna w trakcie dostawy, Kupujący musi zawiadomić Sprzedającego i dostawcę o wadzie bezzwłocznie i nie później niż do trzech (3) dni roboczych od daty otrzymania towaru. W następny dzień roboczy po zgłoszeniu powstania wady, przedstawiciel dostawcy i Kupujący spiszą protokół o szkodzie. Po otrzymaniu protokołu szkody, Kupujący jest uprawniony do pokrycia szkody towaru spowodowanego uszkodzeniem lub częściową stratą przez Sprzedającego.

4.6 Towar zostanie dostarczony w opakowaniu gwarantującym dyskretność Kupującemu.

Artykuł 5

Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru, zastrzeżenie własności

5.1 Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru przesyłki w miejscu dostawy. Odebranie towaru Kupujący potwierdza podpisem.

5.2 Towar staje się własnością Kupującego poprzez potwierdzenie zamówienia.

Artykuł 6

Gwarancja, wady towaru, reklamacja, obsługa

6.1 Sprzedający daje gwarancję towaru na okres dwudziestu czterech miesięcy, lub odpowiednią do daty podanej przez producenta na opakowaniu produktu.

6.2 Gwarancja nie obejmuje wad towaru spowodowanych przez jego użycie niezgodnie z celem zastosowania lub instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi, uszkodzeń mechanicznych, narażenia produktu na niebezpieczne skutki ciepła i / lub promieniowania elektromagnetycznego, czynników atmosferycznych i czynników środowiskowych (wilgoć, kurz, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, drgania), uszkodzeń mechanicznych i nieautoryzowanego używania towaru.

6.3 Podczas składania roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wady Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru (rachunek sprzedaży) i powiadomić pisemnie o charakterze wad towaru. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia towaru wraz z akcesoriami. Wysyłając towar, Kupujący jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zabezpieczania towaru przed uszkodzeniem podczas transportu.

6.4 Jeżeli wada może zostać usunięta, Kupujący ma prawo dobezpłatnego, terminowego i prawidłowego usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wadę. Kupujący może zamiast usunięcia wady wymagać wymiany towaru lub jeśli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany tej części, o ile nie spowoduje to nadmiernych kosztów na rzecz Sprzedającego w odniesieniu do ceny towaru lub nasilenia wady. Zamiast usunięcia wady towaru, Sprzedawca zawsze może wymienić wadliwy produkt na produkt pozbawiony wad, jeżeli Kupującemu nie spowoduje to poważnych problemów.

6.5 Jeżeli Sprzedający stwierdzi (poprzez testowanie), że produkt nie jest wadliwy lub nie spełnia kryteriów producenta do roszczeń gwarancyjnych, roszczenie uważa się za bezprawne, a produkt zostanie odesłany Kupującegmu Sprzedający w stosunku do Kupującego zastrzega sobie prawo do pokrycia naliczonych kosztów poniesionych w związku z nieuzasadnioną reklamacją.

Artykuł 7

Odstąpienie od umowy

7.1 W przypadku nieodwracalnych wad, Kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki od ceny towaru.

7.2 W przypadku wady, która nie może zostać usunięta, a która uniemożliwia,by towar był stosowany właściwie / używany jako towar bez wady, Kupujący ma prawo do wymiany towaru lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują Kupującemu, w przypadku usuwalnych wad, ale jeżeliKupujący nie jest w stanie korzystać z produktu z powodu większej liczby występujących wad lub ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie. Sprzedający przy odstąpieniu od umowy wystawi Kupującemu notę kredytową w wysokości ceny zakupu towarów w dniu zakupu.

7.3 Jeżeli Sprzedający nie może wypełnić umowy, gdyż zamówiony towar nie może być dostarczony, niezwłocznie poinformuje Kupującego oraz w terminie do 14 dni kalendarzowych zwróci środki w wysokości ceny zakupu. Kupujący nie jest uprawniony do zwrotu kosztów poniesionych w związku ze złożeniem zamówienia.

7.4 Poprzez dostarczenie zawiadomienia o odstąpieniu od umowy drugiej stronie, umowa staje się nieważna dla obu stron. Strony bez zbędnej zwłoki są zobowiązane do powrotu do restytucji, które zostały dostarczone.

7.5 O odstąpieniu od umowy kupna Kupujący musi zawiadomić na piśmie w formie e-maila i wysłać na adres [email protected] Odstąpienie od umowy musi zawierać dane identyfikujące Kupującego, numer i datę zamówienia, dokładną specyfikację towarów, sposób, w którym Sprzedający ma dokonać zwrotu otrzymanej zapłaty, przede wszystkim numer konta. Równocześnie z zakończeniem umowy Kupujący musi dostarczyć towar Sprzedającemu wraz z dowodem wpłaty oraz towarem w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w formie przesyłki z zadeklarowaną wartością.

7.6 Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy i dostarczy Sprzedającemu towar, który nie był używany, czyli w oryginalnie zamkniętym nieuszkodzonym oraz kompletnym opakowaniu, Sprzedający dokonuje zwrotu Kupującemu w wysokości ceny zakupu. Sprzedający zwróci kwotę za cenę towaru widniejącą na zamówieniu (bez kosztów wysyłki) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy i dostarczenia towaru do Sprzedającego w sposób określony przez Kupującego w powiadomieniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny, termin jest przedłużany o następny dzień roboczy.

Artykuł 8

Alternatywne metody rozwiązania sporów

8.1 Jeżeli Kupujący uważa, że jego prawa zostały naruszone, lub nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedający rozwiązał jego roszczenia, ma prawo skontaktować się ze Sprzedającym z żądaniem podjęcia działań naprawczych e-mailem na [email protected] Jeśli Sprzedający na wniosek Kupującego odpowie negatywnie lub na jego wniosek nie odpowie w ciągu 30 dni od daty wysłania, Kupujący ma prawo postępować na mocy znowelizowanej ustawy nr 102/2014 (§ 3 art. 1 lit. T) oraz ustawy nr 391/2015 ustawa o alternatywnym (pozasądowych) sposobie rozstrzygnięcia sporu. Kupujący może złożyć wniosek w sposób określony w § 11 art. 2 i 12 ustawy 391/2015 KP

8.2 Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem platformy ODR do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, która jest dostępna na stronie internetowej https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. Skargę za pośrednictwem platformy może złożyć Kupujący mieszkający na terenie UE na Sprzedającego z siedzibą w UE. Koszty związane z alternatywną metodą rozwiązywania sporów są ponoszone przez każdą ze stron oddzielnie, bez możliwości ich odzyskania.

Artykuł 9

Postanowienia końcowe

9.1 Warunki zaczynają obowiązywać z chwilą ich opublikowania na stronie.

9.2 Stosunki między stronami zostały zawarte zgodnie z prawem słowackim, słowackiego systemu prawnego oraz przepisów Republiki Słowackiej.

9.3 Poprzez złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę Sprzedającemu na przetwarzanie danych osobowych dla celów wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz w celu dostarczania informacji o produktach i usługach na rzecz Kupującego. Umowę tę Kupujący może w każdej chwili odwołać.

9.4 Twierdzenia na tej stronie mogą nie być zgodne z zaleceniami instytucji medycznych w danym kraju. Sprzedający nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towarów. Wyłączną odpowiedzialność za stosowanie i używanie towarów ponosi Kupujący.

9.5 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towarów
a. które podlegają zepsuciu lub ich ważność wkrótce wygaśnie
b. zamkniętych w opakowaniu, które nie nadaje się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i opakowanie ochronne zostało zniszczone po dostawie.

9.6 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub wady towaru związane przyczyno-skutkowo z działaniami lub zaniechaniem Kupującego.

9.7 Kupujący przyjmuje do wiadomości, że za wady towarów nie uznaje się uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem/używaniem, przechowywaniem i innym działaniem niezgodnym z instrukcjami Sprzedającego oraz informacjami zawartymi w ulotce dołączonej do opakowania, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki przedstawionej przez producenta towaru.

9.8 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za obniżone własności lub działanie towarów prezentowanych w opisie towarów na stronie lub w załączonej ulotce dla towarów, co wynika głównie z :
a. wykorzystania lub korzystania z produktów niezgodnie z zaleceniami lub instrukcjami załączonymi lub opisem na stronie,
b. stanu zdrowotnego i jego reakcją, stanu psychicznego, nawyków żywieniowych, nawyków higienicznych i ogólnego stylu życia Kupującego.

9.9 Kupujący poprzez dokonanie wiążącego zamówienia potwierdza, że akceptuje ogólne warunki handlowe Sprzedającego związane z dostarczeniem towaru i że zrozumiał ostrzeżenia do produktu opublikowane na Stronie. Stosunki między Kupującym i Sprzedającym są określone tymi warunkami, które są wiążące dla obu stron.

Artykuł 10

Ochrona danych osobowych

10.1. Kupujący w przypadku, gdy jest osobą fizyczną, jest zobowiązany przedstawić Sprzedającemu swoje imię i nazwisko, adres do rachunku włącznie z kodem pocztowym, adres dostawy włącznie z kodem pocztowym, numer telefonu oraz adres e-mail.

10.2. Kupujący w przypadku, gdy jest osobą prawną, jest zobowiązany przedstawić Sprzedającemu nazwę przedsiębiorstwa, adres do rachunku włącznie z kodem pocztowym, adres dostawy włącznie z kodem pocztowym, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.

10.3. Kupujący poprzez wysłanie zamówienia potwierdza Sprzedającemu, że zgadza się zgodnie z § 11 pkt. 1 ust. nr. 122/2013 k.p. o ochronie danych osobowych (dalej „UODO“), aby Sprzedający przetworzył i przechował jego dane, przede wszystkim te, które były ww. i/lub które są potrzebne przy czynnościach Sprzedającego i przetworzył je w swoich wszystkich systemach informacyjnych. Kupujący również potwierdza, że zgadza się, by Sprzedający i osoby trzecie przetworzyły jego dane osobowe w celu zawarcia umowy zakupu między Sprzedającym i Kupującym, rejestracji umów zakupu, rachunków oraz innych dokumentów, które są związane z działalnością Sprzedającego. Sprzedający zobowiązuje się, że z danymi osobowymi Kupującego będzie się obchodzić i traktować zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Słowackiej. Sprzedający po spełnieniu przedmiotu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie dopilnuje likwidacji danych osobowych Kupującego zgodnie z postanowieniami w § 17 pkt. 1 UODO. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący może kiedykolwiek odwołać w formie pisemnej. Zgoda przestanie obowiązywać w czasie jednego miesiąca od dostarczenia odwołania zgody Kupującego Sprzedającemu.

10.4. Kupujący ma prawo i możliwość aktualizowania danych osobowych bezpośrednio w systemie online na stronie internetowej sklepu, w sekcji klienta zaraz po zalogowaniu się.

10.5. Sprzedający oznajmia, że w zgodzie z postanowieniami § 6 pkt. 2 lit. c) UODO dane osobowe będą pozyskane wyłącznie do celów w punkcie 10.3 ww. warunków.

10.6. Sprzedający oznajmia, że w zgodnie z postanowieniami. § 6 pkt. 2 lit. e) UODO będzie pozyskiwać dane osobowe na inne cele niż to było przedstawione w punkcie 10.3 tych warunków osobiście i dopilnuje, aby dane osobowe były przetwarzane i wykorzystane wyłącznie sposobem, który odpowiada celowi, na który były pozyskane, i że nie będzie ich łączyć z danymi osobowymi, które były pozyskane dla innych celów.

10.7. Sprzedający oznajmia, iż zgodnie z postanowieniami § 6 pkt. 2 lit. i) UODO będzie przetwarzać dane osobowe w zgodzie z dobrymi zwyczajami i będzie działać w sposób, który nie sprzeciwia się UODO, ani innym ogólnie przyjętym za ważne przepisom prawnym, ani nie będzie ich omijać. Sprzedający oznajmia, że zgoda Kupującego nie będzie wymuszona ani uwarunkowana groźbą odrzucenia umowy, usługi, towaru lub obowiązków Sprzedającego.

10.8.Kupujący ma prawo na podstawie pisemnej prośby do Sprzedającego żądać o: 1/ potwierdzenie, czy są lub nie są przetwarzane o nim dane osobowe
2/ w ogólnie zrozumianej formie informacje na temat przetwarzania danych osobowych w systemie informacyjnym w zakresie:
a) identyfikacji danych Sprzedającego lub przedstawiciela Sprzedającego, jeśli został powołany,
b) identyfikacji danych przedstawiciela; to nie obowiązuje, jeśli Sprzedający przy pozyskaniu danych osobowych nie postępuje zgodnie z § 8 UODO,
c) celu przetwarzania danych osobowych
d) wykazu danych osobowych albo zakresu danych osobowych zgodnie z § 10 pkt. 4 pierwszego zdania UODO oraz
e) dodatkowe informacje, które biorą pod uwagę wszystkie okoliczności i warunki przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla Kupującego do zagwarantowania praw Kupującego oraz uzasadnione interesy w zakresie, w szczególności:
-pouczenie o dobrowolności lub powinności dostarczenia żądanych danych osobowych; jeśli Sprzedający zbiera dane osobowe Kupującego za zgodą Kupującego zgodnie z § 11 UODO, powiadomi Kupującego zarówno o czasie wyrażenia zgody, a jeśli obowiązek Kupującego o dostarczeniu danych osobowych wynika bezpośrednio z prawnie wiążącego aktu Unii Europejskiej, międzynarodowej ustawy, wiążącej Republikę Słowacką, lub Traktatu, Sprzedający powiadomi Kupującego o podstawie prawnej, która nakłada ten obowiązek oraz poinformuje Kupującego o konsekwencjach odmowy podania danych
- osób trzecich , jeśli oczekuje się albo jest to pewne, że dane będą im dostarczone,
- zakres beneficjentów, jeśli oczekuje się, albo jest to pewne, że dane będą im dostarczone,
- formę ujawnienia, jeśli dane osobowe mają być ujawnione,
- kraje trzecie, jeśli oczekuje się, albo jest to pewne, że do tych krajów zostaną przeniesione dane osobowe.
Przy wydaniu decyzji zgodnie z punktem 10.11 Kupujący ma prawo zapoznać się z procesem przetwarzania danych osobowych oraz wyników operacji:
- w powszechnie zrozumiałej formie dokładnych informacji o źródle, z którego Kupujący pozyskał dane osobowe do przetworzenia,
- w powszechnie zrozumiałej formie listę danych osobowych Kupującego, które podlegają przetwarzaniu,
- korekty lub zniszczenia nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu,
- zniszczenia danych osobowych Kupującego, których cel przetwarzania został osiągnięty; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe, Kupujący może zażądać ich zwrotu, zniszczenia danych osobowych podlegających przetwarzaniu w przypadku naruszenia prawa,
- blokowania danych osobowych przez Kupującego z powodu wycofania zgody przed upływem okresu ważności, w przypadku , gdy sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Kupującego.

10.9. Prawo kupującego według punktu 10.1. części 5 i 6 może być ograniczone tylko wtedy, gdy takie ograniczenie wynika ze specjalnego aktu lub jego stosowanie naruszyłoby ochronę Kupującegolub naruszałoby prawa i wolności innych osób.

10.10. Kupujący na podstawie pisemnego bezpłatnego wniosku ma prawo odmówić Sprzedającemu
- przetwarzania danych osobowych Kupującego, które jego zdaniem są lub będą przetwarzane w celach bezpośrednio marketingowych bez zgody Kupującego, i żądać ich zniszczenia,
- używania tytułu, imienia, nazwiska oraz adresu Kupującego dla celów marketingu bezpośredniego w korespondencji pocztą, albo
- dostarczania tytułu, imienia, nazwiska i adresu Kupującego dla celów marketingu bezpośredniego.

10.11. Kupujący na pisemny wniosek lub osobiście, jeśli sprawa jest pilna, ma prawo kiedykolwiek sprzeciwić się Sprzedającemu odnośnie przetwarzania danych osobowych według § 10 pkt. 3 lit. a), e), f) lub g) UODO przedstawiając uzasadnione powody lub przedstawiając dowody na naruszenie jego praw i uzasadnionych interesów, które są lub mogą być w konkretnym przypadku naruszane poprzez przetwarzanie danych; o ile nie umożliwiają tego prawne powody i zostanie stwierdzone, że Kupujący ma prawo do sprzeciwu, Sprzedający jest zobowiązany zablokować i zniszczyć bez zbędnej zwłoki dane osobowe, którym Kupujący się sprzeciwił, jak tylko okoliczności na to pozwolą.

10.12. Kupujący na pisemny wniosek lub osobiście, jeśli sprawa jest pilna, jest uprawniony w każdym czasie do sprzeciwu oraz odstąpienia od decyzji Sprzedającego, która miałaby dla Kupującego skutki prawne lub znaczny wpływ, pod warunkiem, że taka decyzja zostanie podjęta wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania danych osobowych Kupującego. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sposób odmienny niż automatycznego przetwarzania, natomiast Sprzedający jest zobowiązany do spełnienia żądania Kupującego, w taki sposób, że decydującą rolę w zakresie sprawdzenia decyzji będzie mieć osoba upoważniona; na temat dochodzenia i wyniku Sprzedający poinformuje Kupującego w terminie zgodnie z pkt. 10.19. Kupujący nie ma do tego prawa tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez specjalne prawo, które jest regulowane przez środki w celu zapewnienia uzasadnionych interesów Kupującego, albo jeżeli w ramach stosunków przed zawarciem umowy lub w trakcie istnienia stosunków umowy Sprzedający wydał decyzję, która spełnia wymagania Kupującego, albo jeżeli Sprzedający na podstawie umowy podjął inne odpowiednie środki w celu zapewnienia słusznych interesów Kupującego.

10.13. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa
- pisemnie i z treści wniosku wynika, że wykonuje swoje prawa, zgłoszenie uważa się za wniesione w ramach tego prawa; a wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu Kupujący dostarczy na piśmie w ciągu trzech dni od daty wysłania,
-osobiście ustnie do protokołu, przy czym musi być jasne, kto skorzystał z prawa, co jest przedmiotem sporu, oraz kiedy i kto powinien przygotować protokoły z jego podpisem i podpisem Kupującego; Kopię protokołu, Sprzedający winien dostarczyć Kupującemu,
- pośrednik zgodnie z ustępem 1 lub 2 niniejszego paragrafu, wymaga się od niego, aby wniosek lub protokół dostarczyć Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki.

10.14. Kupującyprzy podejrzeniu, że jego dane osobowe są przetwarzane bez zezwolenia, może podać wniosek do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

10.15. Jeżeli Kupujący nie posiada pełnej zdolności prawnej, jego prawa mogą być wykonywane przez jego przedstawiciela prawnego.

10.16. W przypadku śmierci Kupującego, o prawa Kupującego, które posiadał na mocy tej ustawy, może ubiegać się osoba bliska.

10.17.Żądania kupującego na podstawie art. 10.1. z podpunktu 1 do 3, 5 i pkt. 10.10 do 10.12 Sprzedający spełni nieodpłatnie.

10.18. Żądania kupującego na podstawie art. 1.10. pkt. 4 Sprzedający spełni nieodpłatnie z wyjątkiem płatności w kwocie, która nie może przekroczyć rzeczywistych poniesionych kosztów materialnych związanych z wykonaniem kopii, zapewniając nośniki danych i wysyłanie informacji do Kupującego, chyba że specjalne prawo stanowi inaczej.

10.19. Sprzedający jest zobowiązany do zastosowania się w formie pisemnej do wniosku Kupującego zgodnie z pkt 1.17. i 18,1. w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku

10.20. Ograniczenie praw Kupującego na podstawie pkt. 10.9. Sprzedawca winien niezwłocznie zawiadomić Kupującego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej

Co to są pliki cookies

Strony naszego sklepu internetowego (dalej zwane jako ,,nasze strony’’) wykorzystują pliki cookies. Cookies (z angielskiego ,,ciasteczka‘‘) są to małe zapisujące się pliki, które strony internetowe udostępniają użytkownikom korzystającym z przeglądarek internetowych, w celu poprawy wygody podczas przeglądania tych stron. Pliki cookies zawierają ciąg liter i numerów i zajmują bardzo mało miejsca na dysku twardym. Przechowywane są na komputerze użytkownika do daty ich wygaśnięcia (która wyznaczona jest na stronie internetowej zapisującej te pliki), po tym terminie są automatycznie wykasowane. Za każdym razem podczas odwiedzania witryn internetowych z plików cookies odczytywane są informacje zapisane podczas wcześniejszych odwiedzin, dzięki czemu istnieje możliwość identyfikacji użytkownika i wyświetlenie mu np. ustawień, jakie użył podczas wcześniejszej wizyty lub wypełnienie za niego formularza, aby nie musiał robić tego ponownie.

Nasze strony wykorzystują następujące rodzaje plików cookies:

1. Konieczne do podstawowego funkcjonowania
Służą do identyfikacji użytkownika na podstawie konkretnego łańcucha (nie zawierają danych osobowych), w celu zapamiętania towaru włożonego do koszyka, wyrażonej zgody na używanie plików cookies, zgody na wysyłanie ofert i nowości za pośrednictwem wiadomości e-mail. Używamy tych plików cookies bez Twojej zgody, ale możesz wyrazić sprzeciw na zapisywanie ich na Twoim komputerze. Jeżeli to zrobisz, nasze strony nie będą działać poprawnie (np. nie będziesz móc wykonać zamówienia).

2. Statystyczne
Pliki te zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownik używa stron internetowych (np. które podstrony są odwiedzane najczęściej, jak dużo czasu spędzają na nich użytkownicy, jakich urządzeń i wyszukiwarek internetowych używają odwiedzający, testy nowych funkcjonalności). Zgromadzone dane po analizie, używane są w celu ulepszenia funkcjonalności stron z technicznej i merytorycznej strony. Zapisywanie statystycznych plików cookies na naszych stronach przebiega za pośrednictwem stron trzecich (Google Analytics, Exponea, Hotjar).

3. W celu rozwoju zaawansowanych funkcji
Funkcjonalność, jak np. długoterminowe przechowywanie ustawień użytkownika (chat, oceny, kupony promocyjne), jest zapewnione dzięki plikom cookies z tej kategorii. Używane są na naszych stronach aplikacje stron trzecich (Google, Facebook, Exponea, Dognet).

4. Marketingowe
Z pomocą tych plików cookies stosowana jest reklama docelowa. Jeżeli jest to dozwolone, reklama, którą widzisz na innych stronach internetowych, zostanie wybrana na podstawie wcześniejszych zainteresowań a także reklamy, które już widziałeś nie będą wyświetlać się zbyt często i oceni się ich skuteczność. Pliki te umożliwiamy wykorzystywać stronom trzecim, w szczególności socjalnym i reklamowym sieciom (Google AdWords, Facebook, Adform). Nie zawierają danych osobowych.

5. Przechowywanie Local Storage
Przechowywanie Local Storage w prawdziwym tłumaczeniu nie należy do plików cookies, ale działa podobnie i może być używane w takim samym celu. Nasze strony zapisują do local storage klucze usług Exponea a Optimizely. Więcej informacji znajdziesz w liście używanych plików cookies.

Zmienić ustawienia cookies.